уторак, 21 септембар 2021

ОСНИВАЧИ

О ЦЕНТРУ

Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица је установа социјалне заштите која обавља послове социјалне заштите, породично-правне заштите и старатељства за општине Љиг, Лајковац и Мионица.

Основан је 1981. године одлукама самоуправних интересних заједница друштвених делатности наведених општина. Од 1991. године оснивачи су Скупштине општина. Седиште Центра за социјални рад је у Љигу, ул. Карађорђева бр. 8. Центар има и одељења у Мионици, ул. Мите Ракића бр. 3, и Лајковцу, ул. Војводе Мишића бр. 2.

    Подручје општина које центар покрива има површину од 794 км² и има укупно 82 насељена места и 42564 становника (Љиг: 279 км², 27 насељених места, 12754 становника; Лајковац 186 км², 19 насељених места, 15475 становника; Мионица: 329 км², 36 насељених места, 14335 становника).

Своје делатности Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица спроводи на основу Закона о социјалној заштити, Породичног закона, Кривичног законика, Законика о кривичном поступку, Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закона о општем управном поступку, Законом о прекршајном поступку, Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад и Одлука о правима и услугама социјалне заштите које су у оквиру својих надлежности донеле скупштине општина Љиг, Лајковац и Мионица.

На основу Закона о социјалној заштити и осталих наведених законских и подзаконских аката, Центар у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада врши следеће делатности и јавна овлашћења:
•    процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и пранира пружање услуга социјалне заштите;
•    спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите;
•    предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;
•    води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

Центар одлучује у првом степену о коришћењу услуга социјалне заштите које му је поверено као јавно овлашћење од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као и послове који су му поверени од стране оснивача, односно јединице локалне самоуправе у складу са законом.
Поред наведених делатности, Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите, социјалног рада, породично-правне заштите и старатељства и то:
•    открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите;
•    предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење;
•    организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада;
•    развија и унапређује превентивне активности, које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема;
•    пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима;
•    учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе;
•    обавља послове социјалне заштите који се финансирају из буџета општине а према одлуци скупштине општине.

Укупан број запослених у Заједничком центру за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица тренутно је 17, по одељењима: Љиг-8, Лајковац-4 и Мионица-5. Сви су запослени на неодређено време и сви су финансирани од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и нема радника које финансирају општине оснивачи.
Организација стручног рада у Центру за социјални рад је у у складу са упутствима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о спровођењу унутрашње организације стручног рада у центрима за социјални рад. Стручни рад у центру се највећим делом одвија кроз рад водитеља случаја а затим активношћу стручних тимова.

ДИРЕКТОР
Милан Јанићијевић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

1.    Миломир Старчевић, председник
2.    Дарко Јевтић, члан
3.    Дајана Ненадовић, члан
4.    Снежана Жуњић, члан
5.    Снежана Аничић, члан

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

1.    Ивана Грујичић, председник
2.    Владимир Јовановић, члан
3.    Гордана Петковић, члан

EU


Овај веб сајт је направљена уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај је искључива одговорност Каритаса Ваљево и пројектних партнера и не одражава нужно ставове Европске уније.

Веб сајт је направљена у оквиру пројекта „За више солидарности према старијима - Кластер Колубарског округа за услугу Помоћ у кући“ који финансира Европска унија, а спроводи Caritas Ваљево уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као главног корисника пројекта, и у партнерству са Заједничким центром за социјални рад „Солидарност“ из Љига и општинама Мионица, Лајковац и Љиг.